MENI

Naslovna strana » O nama

 

Kancelarija za saradnju s medijima

Kancelarija za saradnju s medijima osnovana je Uredbom o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima (“Službeni glasnik RS“broj 75/2005) kojom se propisuju njeno uređenje i delokrug.

Radom Kancelarije za saradnju s medijima rukovodi direktor. Direktor Kancelarije je za svoj rad odgovoran Vladi i predsedniku Vlade. Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju. Direktor predstavlja Kancelariju i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih, i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Direktor Kancelarije ima zamenika. Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga kada je odsutan, ili sprečen. Za svoj rad zamenik direktora odgovara direktoru Kancelarije.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji za saradnju s medijima broj 110-00-00001/2023 od 31. avgusta 2023. godine za obavljanje poslova iz delokruga Kancelarije obrazuju se sledeće unutrašnje jedinice:

Pres služba;

Internet služba;

Grupa za pravne, kadrovske i finansijske poslove;

Pres služba i Internet služba se upodobljavaju odeljenju kao užoj unutrašnjoj jedinici.

Članom 93 Poslovnika o radu Vlade propisano je da je rad Vlade javan.

Javnost rada Vlade obezbeđuje se konferencijama za novinare, predstavljanjem Vlade i organa državne uprave na Internetu, saopštenjima za javnost i drugim informaciono-telekomunikacionim sredstvima.

Članom 94 Poslovnika o radu Vlade propisano je da se o javnosti rada Vlade i organa državne uprave stara Kancelarija za saradnju s medijima, a da o radu i odlukama Vlade javnost obaveštavaju predsednik Vlade i direktor Kancelarije za saradnju s medijima.

Kancelarija za saradnju s medijima, u skladu sa navedenim odredbama, obaveštava javnost o radu Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade, stara se o internom informisanju, izdaje javne i interne publikacije, bavi se drugim oblicima komunikacije i obavlja druge poslove iz oblasti saradnje s medijima koje joj poveri Vlada.

Kancelarija obaveštava javnost o odlukama donetim na sednicama Vlade kojima, po pravilu, ne prisustvuju novinari i drugi predstavnici javnosti, putem saopštenja, organizacijom redovnih konferencija za novinare i objavljivanjem usvojenih dokumenata (predloga zakona, uredbi, odluka, zaključaka, strategija, kadrovskih rešenja) na zvaničnoj internet prezentaciji Vlade Srbije.

Kancelarija za saradnju s medijima obezbeđuje upoznavanje javnosti sa radom Vlade i direktnim prenosom konferencija za novinare iz Pres sale Vlade Srbije, koje se mogu pratiti na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srbije.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, za obavljanje poslova iz delokruga Kancelarije utvrđeno je 26 radnih mesta državnih službenika i nameštenika, na kojima je sistematizovano ukupno 30 izvršilaca.

Rad Kancelarije za saradnju s medijima je javan, a zaposleni koji su ovlašćeni za pripremu informacija i podataka vezanih za obaveštavanje javnosti odgovorni su za njihovu tačnost i blagovremenost.

Propisi u skladu sa kojim Kancelarija postupa u obavljanju poslova iz svog delokruga navedeni su u Informatoru o radu Kancelarije za saradnju s medijima, a mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta Vlade, u sekciji pod nazivom „Dokumenti o radu Vlade“.

 Vrh strane
 Informator o radu  Javne nabavke  Konkursi  Konferencije za štampu  Portal eUprava